Mommy's Pickles (Short film) / 2019 / Role: Steve, ein texanischer Cowboy / R: Vadim Dozmorov